Home • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden, eventuele adviezen, waaronder tevens begrepen toekomstige rechtsbetrekkingen, verricht door of met Bricks & Lemons BV (hierna: Bricks and Lemons) zijn deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Algemene voorwaarden van de contractpartner worden geen onderdeel van de overeenkomst, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. Afwijkingen en aanvullingen op deze Voorwaarden moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de andere partij geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Identiteit van het bedrijf
 • Artikel 3 – Toepasselijkheid
 • Artikel 4 – Redelijkheid en Billijkheid
 • Artikel 5 – Het aanbod
 • Artikel 6 – De overeenkomst
 • Artikel 7 – De prijs
 • Artikel 8 – Levering
 • Artikel 9 – Levertijd
 • Artikel 10 – Monsters en voorbeelden
 • Artikel 11 –Wijziging in de te leveren zaken
 • Artikel 12 – Het eindigen van de overeenkomst tussen partijen
 • Artikel 13 – Garantie
 • Artikel 14 – Aansprakelijkheid
 • Artikel 15 – Overmacht
 • Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 17 – Gebreken en klachttermijnen
 • Artikel 18 – Retour
 • Artikel 19 – Annulering
 • Artikel 20 – Bevoegde rechter
 • Artikel 21 – Toepasselijke recht
 • Artikel 22 – Wijziging van de voorwaarden

Artikel 1 – Definitie

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Wederverkoper: de wederpartij die een natuurlijke persoon en/of rechtspersoon is en handelt in de uitoefening van afnemer van Bricks and Lemons, voerende een dierenspeciaalzaak, webshop of fokkerij, in de ruimste zin des woords, hierna te noemen ‘koper’.

Artikel 2 – Identiteit van het bedrijf

Bricks and Lemons BV

Pietersbergseweg 54

6862 BW Oosterbeek

Contact:

 • info@bricksandlemons.com
 • Daniëlle +31(0) 6 145 92 596
 • Suzanne +31 (0) 6 153 45 461

Gegevens:

Kamer van Koophandel nummer 83195637
BTW-identificatienummer:NL862764543B01
Rekeningnummer: NL52INGB0007306579

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Bricks and Lemons en de koper.  Deze voorwaarden zijn door Bricks and Lemons en koper van toepassing verklaard, door middel van publicatie.

Artikel 4- Redelijkheid en billijkheid

4.1. Op de verhouding tussen Bricks and Lemons en de koper, zullen de eisen van redelijkheid en billijkheid van toepassing zijn. Partijen zullen zich met inachtneming van de eisen van redelijkheid en billijkheid jegens elkaar gedragen.

4.2. Partijen zullen op een open en eerlijke manier met elkaar communiceren. Partijen realiseren zich allebei dat ze allebei belang hebben bij een zo hoog mogelijke verkoop door de koper aan consumenten. Beide partijen zullen zich dan ook zodanig gedragen dat dit belang wordt gediend.

4.3. Partijen zullen zich – gedurende hun rechtsverhouding en eventueel na beëindigen hiervan – altijd positief over elkaar en de producten van Bricks and Lemons uitlaten.

Artikel 5 – Het aanbod

5.1. De door Bricks and Lemons gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven, zoals bij versproducten. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

5.2. De offertes van Bricks and Lemons zijn aanvaard door het plaatsen van bestellingen: schriftelijk (per post of per mail) elektronisch (via website) of  mondeling (bijvoorbeeld telefonisch), gevolgd door betaling van de producten. Bricks and Lemons is niet gehouden te leveren tegen een vermelde prijs indien het duidelijk is dat deze prijs berust op een schrijffout.

Artikel 6 – De overeenkomst

6.1.    Wanneer de koper een bestelling plaatst via de website BricksandLemons.com, dan komt de overeenkomst met Bricks and Lemons  pas tot stand nadat Bricks and Lemons 1) de ontvangst van de bestelling aan de koper heeft bevestigd èn 2) schriftelijk heeft bevestigd dat de goederen worden verzonden. De mededeling dat de goederen worden verzonden geldt derhalve als moment van de totstandkoming van de overeenkomst tussen Bricks and Lemons en de koper.

6.2.    Bricks and Lemons is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bricks and Lemons dit binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling aan de koper mede.

6.3     Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Bricks and Lemons niet.

6.4     Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bricks and Lemons onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling. Indien de bestelling wordt geaccepteerd, bevestigt Bricks and Lemons de verzending van de bestelde producten.

6.5.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Bricks and Lemons passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal het bedrijf daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

6.6. Partijen zullen jegens derden niet uitlaten over de inhoud van de tussen hen gesloten overeenkomst.

Artikel 7 – De prijs

7.1.  Indien Bricks and Lemons met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is zij niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Bricks and Lemons mag de bij aflevering de geldende prijs, volgens haar op dat moment geldende prijslijst, in rekening brengen. Bij prijsverhogingen informeert Bricks and Lemons koper daarover zo mogelijk voorafgaande aan de levering.

7.2.    De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw en exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten.

7.3. Alle prijzen op de site gelden onder voorbehoud van menselijke fouten bij het plaatsen op de website. Ook in het geval van technische fouten of storingen is Bricks and Lemons niet gebonden aan de op de website vermelde prijzen. De op dat moment gelde prijslijst is altijd leidend.

7.4. De verzendkosten bedragen in Nederland € 15,00 ex BTW. Voor Verzending naar andere landen rekenen we €19 ex BTW. Bij een bestelling boven €350,00 exclusief BTW rekenen we geen verzendkosten.

Artikel 8 – Levering

8.1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering volgens de pakbon bij de koper.

8.2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem of haar worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem/haar ter beschikking worden gesteld.

8.3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de koper. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

8.4. Het risico voor de producten gaat op de koper over bij aflevering of op het moment dat koper de afname weigert, of het door toedoen van de koper onmogelijk is af te leveren op de geplande datum en tijdstip. In het geval van artikel 8.3. zal schade veroorzaakt tijdens het opslaan volledig voor rekening en risico zijn van koper.

Artikel 9 – Levertijd

9.1. De levering van producten gebeurt zolang de voorraad strekt. Indien de voorraad uitgeput is, zal Bricks and Lemons de koper hierover informeren. Er dient nooit een vergoeding betaald te worden omdat de voorraad uitgeput is.

9.2. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vertragingen in de aflevering / bezorging, voor zover deze binnen redelijke grenzen blijft, zal voor de koper geen aanleiding kunnen zijn tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

9.2. Het is Bricks and Lemons toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren.  Bricks and Lemons zal de koper zo mogelijk vooraf informeren bij deelleveringen.

Artikel 10 – Monsters en voorbeelden

Indien door Bricks and Lemons een monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding; de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster of voorbeeld. Geringe in de handel geachte of technische niet te vermijden in kleuren en maten worden voorbehouden.

Artikel 11 – Wijzigingen in de te leveren zaken

11.1. Bricks and Lemons is bevoegd zaken te leveren die afwijken van die in de koopovereenkomst, mits de zaken niet wezenlijk afwijken. Bijvoorbeeld een nieuwe verpakking of andere EAN-nummer.

11.2. Indien de geleverde zaak wezenlijk van de overeenkomst afwijkt, heeft de koper het recht zonder kosten de overeenkomt te ontbinden. De koper heeft deze bevoegdheid gedurende 5 dagen nadat hij of zij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Voor versproducten geldt dat de koper de ontbindingsmogelijkheid slechts terstond na levering heeft, indien de zaak wezenlijk afwijkt.

Artikel 12 – Het eindigen van de overeenkomst tussen partijen

12.1.  Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Bricks and Lemons zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Bricks and Lemons bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder schadevergoeding of schadeloosstelling verschuldigd te zijn.

12.2. De producten van Bricks and Lemons hebben een bepaalde kwaliteit en uitstraling en dienen door de koper op soortgelijke wijze te worden gepresenteerd. Indien Bricks and Lemons het niet eens is met de manier waarop de koper de producten aan consumenten presenteert, heeft Bricks and Lemons het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang met de koper te beëindigen.

12.3. Bricks and Lemons heeft altijd het recht de overeenkomst met de koper eenzijdig te beëindigen, mits zij daarbij een redelijke opzegtermijn van twee maanden in acht neemt.

Artikel 13 – Garantie

13.1. Bricks and Lemons garandeert – echter met inachtneming van artikel 14 van deze voorwaarden – jegens de koper dat de door haar verkochte zaken voldoen aan de tussen partijen bekende en/of gebruikelijke kwaliteitseisen gedurende een redelijke periode, variërend per product.

13.2. Niet onder de garantie vallen: dagverse producten en/of producten die in zijn algemeenheid samenhangen met vers-eisen. Alle vers-eisen vallen volledig onder verantwoordelijkheid van koper, na levering.

13.3. De koper dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waardoor deze garantie geldt. De garantie vervalt indien het eventueel relevante type- of serienummer of chargenummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.

13.4. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont is Bricks and Lemons verplicht, binnen veertien dagen nadat de koper haar het gebrek heeft gemeld de zaak – naar keuze van Bricks and Lemon – te herstellen of het product te vervangen.

13.5. De koper kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien: – de verkoper tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of – indien de koper aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.

13.6. De garantie vervalt indien de koper de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1.Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in deze voorwaarden.

14.2. Bricks and Lemons is niet de producent van de door haar verkochte producten. Bricks and Lemons heeft dan ook geen productaansprakelijkheid. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door het bedrijf geleverde producten niet door derden, zoals fabrikanten, op zich zijn genomen, kan de consument jegens Bricks and Lemons aanspraken doen gelden, mits de door de consument geleden schade rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van Bricks and Lemons.

14.3. Bricks and Lemons kan op geen enkele wijze door de consument aansprakelijk worden gesteld door schade van welke aard ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit of in verband staande met door Bricks and Lemons geleverde, doch door derden gefabriceerde producten, zij het dat het bedrijf aan de consument zo mogelijk nodige inlichting zal verschaffen om verhaal te zoeken op die derde.

14.4 Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of aantoonbaar grove schuld van Bricks and Lemons.

Artikel 15- Overmacht

15.1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Bricks and Lemons zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:

 • Stakingen in het bedrijf van Bricks and Lemons;
 • Stakingen in de bedrijven van de producenten van de producten die Bricks and Lemons verkoopt;
 • Een algemeen gebrek aan benodigde (vers)producten en andere voor de tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;
 • Niet voorziene stagnaties bij toeleveranciers of andere derden waarvan Bricks and Lemons afhankelijk is en algemene vervoersproblemen
 • pandemieën.

15.2.Bricks and Lemons heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.

15.3. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Bricks and Lemons opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Bricks and Lemons niet mogelijk is langer duurt dan 1 maand, zijn beide partijen bevoegd de koopovereenkomst ter zake te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

16.1. Kopers dienen de door hen gekochte producten vooraf te betalen. Het eigendom van de producten gaat over op het moment van de (af)levering.

16.2. Voor het geval partijen in individuele gevallen anders overeenkomen, geldt een eigendomsvoorbehoud. De door Bricks and Lemons geleverde zaken blijven haar eigendom, totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit de gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak / zaken zelf, de tegenprestatie(s) met betrekking tot de koopovereenkomst(en)
 • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).

Artikel 17 – Gebreken en klachtentermijnen

17.1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomen;
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

17.2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper terstond in geval van versproducten en na 2 dagen in alle andere gevallen, na aflevering zulks schriftelijk aan Bricks and Lemons te melden.

17.3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper terstond in geval van versproducten en binnen 2 dagen na ontdekking in alle andere gevallen, doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering, schriftelijk te melden aan Bricks and Lemons.

17.4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn/haar verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

Artikel 18 – Retour

Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Bricks and Lemons worden geretourneerd.

Artikel 19 – Annulering

Indien een koper een order wil annuleren, dan dient contact te worden opgenomen met info@bricksandlemons.com.

Artikel 20 – Bevoegde rechter

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en verkoper, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Arnhem. Bricks and Lemons blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor een andere volgens de wet of een toepasselijke internationaal verdrag bevoegde rechter.

Artikel 21 – Toepasselijke recht

Op elke overeenkomst tussen Bricks and Lemons en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22 – Wijziging van de voorwaarden

Bricks and Lemons is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden door te voeren.